[ Main contents start here ]

Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh City Branch

Address 8th Floor, The Landmark, 5B Ton Duc Thang Street, District 1, Ho Chi Minh City, Socialist Republic of Vietnam Ho Chi Minh City Branch
Telephone +84-28-3823-1560
Fax
Export-Import: +84-28-3230136
Foreign Remittance: +84-28-38239904
+84-28-38230145
Domestic Remittance: +84-28-39100184
Letter of Guarantee: +84-28-38230850
Cooperate Banking: +84-28-38231559
Overview

Ho Chi Minh City is the largest commercial city in Vietnam and home to Vietnam's largest commercial port.

Having the longest history as a Japanese bank in Ho Chi Minh City, we are recognized as one of the top banking service providers in this region.

Our first branch in Vietnam was established in the southern city of Saigon in 1920 as an office of predecessor company the Yokohama Specie Bank. In 1993 the Bank established a Representative Office in Ho Chi Minh City, which became a foreign bank branch in 1996. Currently, our Ho Chi Minh City Branch has more than 150 staff members.

Services
 • FUNDING FACILITIES in the U.S. Dollar, Vietnamese Dong, and Japanese Yen.
  (For funding in other major currencies, please contact the Bank for further details.)
 • OPERATING ACCOUNTS in the U.S. Dollar, Vietnamese Dong, and all major currencies
  (Including Ordinary Accounts, Direct / Indirect Investment Capital Accounts, Escrow Accounts, ...)
 • TREASURY SERVICES covering foreign exchange, money market, and interest rate derivative transactions (including swap and option)
 • COMPREHENSIVE TRANSACTION BANKING SOLUTIONS
  • Payment and Cash Management Service:
   • Payment Solution: ComSuite GCMS Plus (Internet Banking), Global Payment Hub, E-Tax Payment, Group Confidential Payment, etc
   • Cash Management Service: Collection Service, Reconciliation Service, Virtual account Email Notification Service, etc
  • Trade and Supply Chain Finance (for domestic and cross-border transactions)
   • Documentary Trade: Import, Export, Bank Guarantee, …
   • Supply Chain Finance: Account Receivable Purchase Scheme, Payable Finance, …
   • UPAS L/C Refinancing, Reimbursement Financing
   • TSU / TSU with BPO
General information for our customers

new windowHoliday noticenew window(501KB)

new windowNotice cut off time for banking transactionsnew window(473KB)

new windowAppendix II. Transaction Referencenew window(52KB)

new windowAppendix III. Domestic Remittancenew window(802KB)

new windowAppendix IV. Foreign Remittancenew window(1100KB)

Terms and Conditions

new windowGeneral Terms and Conditions Applicable to Bank Accountsnew window(276KB)

new windowTerms and Conditions Applicable to Remittance Applicationsnew window(147KB)

new windowGeneral Terms and Conditions Applicable to Fixed Deposit (Jul 2019)new window(365KB)

new windowGeneral Terms and Conditions Applicable to GNSnew window(495KB)

new windowGeneral Terms and Conditions Applicable to Facsimile Instructionnew window(466KB)

new windowGeneral Terms and Conditions on Collection of Documentary Bills under LC and (or) without LCnew window(176KB)

Bank tariffs

new windowBank tariffs - Account Services and Remittance - 2019new window(267KB)

Account forms

new windowVietnam Account Documentation Checklistnew window(110KB)

new windowA-1. Request to Open Accountnew window(350KB)

new windowA-2. Advice of Changenew window(1306KB)

new windowB. Signature Registrationnew window(1189KB)

new windowB-1. Temporary Signaturenew window(346KB)

new windowC. Signature Deletion Advicenew window(288KB)

new windowAdvice of Address Changenew window(793KB)

new windowCertificate of Addressnew window(497KB)

new windowComprehensive Letter of Indemnity (supporting docs as true copy)new window(291KB)

new windowComfirmation Letter of Board of Director / Board of Management or Member of Councilnew window(160KB)

new windowLetter of Indemity for Foreign Contractor related to Deposit Interestnew window(541KB)

new windowLetter of Indemity to delay CA ot PIC of Accounting Registrationnew window(367KB)

new windowD. Request for termination of Bank accountnew window(391KB)

Statements and Advices

new windowApplication for Certificate of Deposit Balancenew window(162KB)

new windowRegistration of Receiving Account Statement & Voucher at Bank's Counter (*)new window(300KB)

new windowGNS Application Formnew window(117KB)

Authorization

new windowAuthorization (general)new window(722KB)

new windowAuthorization for Cash Receiptnew window(262KB)

Fascimile Instruction

new windowApplication for Facsimile Transactionsnew window(386KB)

Inward Remittance

new windowCommitment Letter for credit incominng despite difference in name or account nonew window(231KB)

new windowCommitment Letter for Pending of Supporting Docsnew window(406KB)

new windowCommitment Letter for Purpose of Offshore Short-term Loannew window(95KB)

new windowSide Letter - Capital Contributionnew window(128KB)

new windowApplicaton for cancellation of incoming fundsnew window(267KB)

Amendment/ Cancellation of Outward Remittance

new windowApplication for Amendment of Remittancenew window(402KB)

new windowApplication for Cancellation of Remittancenew window(281KB)

Cash withdrawal in Foreign Currency

new windowRequest for Cash Withdrawal for Oversea Business Trip Expenses To Foreigner (Reimbursement)new window(245KB)

new windowRequest for Cash Withdrawal For Overseas Business Trip Expensesnew window(166KB)

Salary Payment in Foreign Currency

new windowCertificate of Salary, Bonus, Allowancenew window(102KB)

new windowCertificate of Salary, Bonus, Allowance (single) new window(226KB)

Fixed Terms Deposit

new windowFixed Deposit Application ( July 2019) new window(236KB)

new windowFixed Deposit Withdrawal applicationnew window(180KB)

Standing Payment Instruction

new windowAdvice of change of Standing Payment Instructionnew window(269KB)

new windowApplication for Standing Payment Instructionnew window(440KB)

new windowApplication for termination of Standing Payment Instructionnew window(197KB)

Import & Export Bank Forms

new windowApplication for Amendment to Irrevocable Documentary Creditnew window(569KB)

new windowApplication for Collection of Documentary Bills under LCnew window(640KB)

new windowApplication for Collection of Documentary Bills without LCnew window(703KB)

new windowApplication for Irrevocable Documentary Creditnew window(931KB)

new windowApplication for Negotiation of Documentary Bills under LCnew window(635KB)

Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ Lầu 8, tòa nhà Landmark, 5B đường Tôn Đức Thắng,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City Branch
Số điện thoại +84-28-3823-1560
Số Fax
Phòng Xuất – nhập khẩu:  +84-28-3230136
Phòng Thanh toán nước ngoài: +84-28-38239904
+84-28-38230145
Phòng Thanh toán trong nước: +84-28-39100184
Phòng Bảo lãnh ngân hàng: +84-28-38230850
Phòng Khách hàng Doanh nghiệp: +84-28-38231559
Tổng quan

Thành phố Hồ Chí Minh đóng vai trò là trung tâm thương nghiệp lớn nhất Việt Nam, đồng thời cũng là nơi vận hành hệ thống cảng thương mại sôi động nhất cả nước.

Với lịch sử là ngân hàng Nhật Bản đầu tiên tham gia vào thị trường Việt Nam, chúng tôi vẫn đang tiếp tục nỗ lực để giữ vững hình ảnh ngân hàng cung ứng dịch vụ hàng đầu.

Chi nhánh đầu tiên tại Việt Nam, tiền thân là Ngân hàng Yokohama Specie, được thành lập tại Nam Sài Gòn vào năm 1920. Đến năm 1993, Văn phòng đại diện (với tên gọi như hiện nay) đi vào hoạt động và chính thức chuyển thành Chi nhánh ngân hàng nước ngoài vào năm 1996. Đến nay, Chi nhánh Hồ Chí Minh có hơn 150 nhân viên.

Dịch vụ
 • CẤP TÍN DỤNG bằng tiền Đô la Mỹ, Đồng Việt Nam, và Yên Nhật
  (Đối với việc cấp tín dụng bằng các loại ngoại tệ chính khác, xin vui lòng liên hệ với Ngân hàng để biết thêm chi tiết )
 • MỞ TÀI KHOẢN bằng tiền Đô la Mỹ, Đồng Việt Nam, Yên Nhật và các loại ngoại tệ chính khác
  (Bao gồm Tài khoản Thanh toán, Tài khoản Vốn Đầu tư Trực tiếp / Gián tiếp, Tài khoản Ký Quỹ, Tài khoản Vay và Trả nợ Vay Nước ngoài và các loại tài khoản chuyên dùng hay tài khoản khác)
 • DỊCH VỤ KINH DOANH NGOẠI TỆ VÀ VỐN bao gồm mua bán ngoại tệ, các dịch vụ trên thị trường tiền tệ và các giao dịch phái sinh lãi suất (hoán đổi lãi suất một (1) đồng tiền, hoán đổi lãi suất hai (2) đồng tiền).
 • CÁC GIẢI PHÁP NGÂN HÀNG TOÀN DIỆN
  • Dịch vụ Thanh toán và Quản lý Dòng tiền
   • Giải pháp Thanh toán: ComSuite GCMS Plus (Ngân hàng điện tử), Cổng Thanh toán Toàn cầu, Thanh toán Thuế trực tuyến, Thanh toán Theo nhóm và Thanh toán Bảo mật, …
   • Dịch vụ Quản lý Dòng tiền:  Dịch vụ thu hộ (bao gồm cả Thu hộ Tiền mặt Lưu Động), Quản lý Các khoản Phải thu, Tài khoản Ảo, Dịch vụ Thông báo bằng thư điện tử (email), …
  • Thanh toán Thương mại và Tài trợ Chuỗi cung ứng (bao gồm giao dịch  nội địa và quốc tế)
   • Thanh toán  kèm chứng từ : Nhập khẩu, Xuất khẩu, Bảo lãnh Ngân hàng, …
   • Tài trợ chuỗi cung ứng: Mua lại các khoản phải thu, Tài trợ Nhà cung cấp, …
   • Chiếu khấu Thư tín dụng Nội địa Miễn truy đòi
   • Dịch vụ thanh toán TSU : TSU kèm / không kèm Nghĩa vụ Thanh toán của ngân hàng
  • Thanh toán quốc tế liên kết với các định chế tài chính khác
   • Tài trợ trả ngay thư tín dụng trả chậm
   • Tài trợ thanh toán bồi hoàn
Các thông tin  liên quan đến các sản phẩm / dịch vụ Ngân hàng

I-FORM

new windowApplication Form for Remittancenew window(237KB)

new windowI-FORM Frequently Asked Questionsnew window(587KB)

(as of Dec 10, 2019)

PAGETOP