[ Main contents start here ]

Hanoi

Hanoi Branch

Address 10th Floor, Tower 1, Capital Place, 29 Lieu Giai Street, Ba Dinh District, Hanoi, Socialist Republic of Vietnam
SWIFT code BOTKVNV5
Telephone +84-24-3946-0600
Fax +84-24-3946-0633
Bank Opening Hours From 8:30AM to 4:00PM
From Monday to Friday
Closed on Saturday, Sunday & holidays
Hanoi Branch

Overview

Vietnam has risen to become one of the region’s greatest economic success stories, with its coastline, highlands, jungle and abundance of natural resources helping to bolster its rapid industrial development. Central to this success has been the country’s ability to leverage all of its advantages on the ongoing economic liberalization, and government initiatives to restructure number of state-owned enterprises to attract billions of dollars of foreign investment.

 

Hanoi, the capital of Vietnam and the country's second-largest city, is both a major metropolitan area and the country's political center.

 

Our first branch in Vietnam opened in Saigon (Ho Chi Minh City) in 1920. Hanoi Representative Office, which was opened in 1994, was converted into a branch in 1998 followed by its fully independent status in 2014. As of December 2017, Hanoi branch is home to more than 130 staffs

Services

 • FUNDING FACILITIES in the U.S. Dollar, Vietnamese Dong, and Japanese Yen.
  (For funding in other major currencies, please contact the Bank for further details.)
 • OPERATING ACCOUNTS in the U.S. Dollar, Vietnamese Dong, and all major currencies
  (Including Ordinary Accounts, Direct / Indirect Investment Capital Accounts, Escrow Accounts, …)
 • TREASURY SERVICES covering foreign exchange, money market, and interest rate derivative transactions (including swap and option)
 • COMPREHENSIVE TRANSACTION BANKING SOLUTIONS
 • Payment and Cash Management Service:
 • Payment Solution: ComSuite GCMS Plus (Internet Banking), Global Payment Hub, E-Tax Payment, Group Confidential Payment, etc
 • Cash Management Service: Collection Service, Reconciliation Service, Virtual account Email Notification Service, etc
 • Trade and Supply Chain Finance (for domestic and cross-border transactions)
 • Documentary Trade: Import, Export, Bank Guarantee, …
 • Supply Chain Finance: Account Receivable Purchase Scheme, Payable Finance, …
 • UPAS L/C Refinancing, Reimbursement Financing

General information for our customers

Terms and Conditions

Bank tariffs

Account forms

Statements and Advices

LG Application Form

Forex Transaction

Fascimile Instruction

Inward Remittance

Amendment/ Cancellation of Outward Remittance

Salary Payment in Foreign Currency

Fixed Terms Deposit

Standing Payment Instruction

Import & Export Bank Forms

Transaction Banking Forms

Chi nhánh Thành phố Hà Nội

Địa chỉ Tầng 10, Tháp 1, Tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện Thoại +84-24-3946-0600
Số Fax +84-24-3946-0633
Hanoi Branch

Tổng quan

Việt Nam đang dần trở thành một trong những nền kinh tế hàng đầu trong khu vực, với bờ biển, cao nguyên, rừng rậm và tài nguyên thiên nhiên phong phú là những lợi thế đã góp phần vào sự phát triển nhanh chóng của công nghiệp. Góp phần lớn cho thành công này là nhờ tận dụng tốt những thế mạnh của nền kinh tế tự do, cũng như những khởi xướng của Chính Phủ trong việc tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước nhằm thu hút hàng tỉ đô la vốn đầu tư nước ngoài.
Thủ đô Hà Nội, thành phố lớn thứ 2, đồng thời là trung tâm văn hóa và chính trị của cả nước.


Chi nhánh đầu tiên tại Việt Nam được được thành lập năm 1920 tại Sài Gòn (nay là thành phố Hồ Chí Minh). Văn phòng đại diện tại Hà Nội được thành lập năm 1994, sau đó hoạt động dưới hình thức chi nhánh từ năm 1998 và là một chi nhánh ngân hàng nước ngoài độc lập kể từ năm 2014. Tính đến tháng 12 năm 2017, chi nhánh Hà Nội có hơn 130 nhân viên.

Dịch vụ

 • CẤP TÍN DỤNG bằng tiền Đô la Mỹ, Đồng Việt Nam, và Yên Nhật
  (Đối với việc cấp tín dụng bằng các loại ngoại tệ chính khác, xin vui lòng liên hệ với Ngân hàng để biết thêm chi tiết)
 • MỞ TÀI KHOẢN bằng tiền Đô la Mỹ, Đồng Việt Nam, Yên Nhật và các loại ngoại tệ chính khác
  (Bao gồm Tài khoản Thanh toán, Tài khoản Vốn Đầu tư Trực tiếp / Gián tiếp, Tài khoản Ký Quỹ, Tài khoản Vay và Trả nợ Vay Nước ngoài và các loại tài khoản chuyên dùng hay tài khoản khác)
 • DỊCH VỤ KINH DOANH NGOẠI TỆ VÀ VỐN bao gồm mua bán ngoại tệ, các dịch vụ trên thị trường tiền tệ và các giao dịch phái sinh lãi suất (hoán đổi lãi suất một (1) đồng tiền, hoán đổi lãi suất hai (2) đồng tiền).
 • CÁC GIẢI PHÁP NGÂN HÀNG TOÀN DIỆN
 • Dịch vụ Thanh toán và Quản lý Dòng tiền
 • Giải pháp Thanh toán: ComSuite GCMS Plus (Ngân hàng điện tử), Cổng Thanh toán Toàn cầu, Thanh toán Thuế trực tuyến, Thanh toán Theo nhóm và Thanh toán Bảo mật, …
 • Dịch vụ Quản lý Dòng tiền: Dịch vụ thu hộ (bao gồm cả Thu hộ Tiền mặt Lưu Động), Quản lý Các khoản Phải thu, Tài khoản Ảo, Dịch vụ Thông báo bằng thư điện tử (email), …
 • Thanh toán Thương mại và Tài trợ Chuỗi cung ứng (bao gồm giao dịch nội địa và quốc tế)
 • Thanh toán kèm chứng từ : Nhập khẩu, Xuất khẩu, Bảo lãnh Ngân hàng, …
 • Tài trợ chuỗi cung ứng: Mua lại các khoản phải thu, Tài trợ Nhà cung cấp, …
 • Chiếu khấu Thư tín dụng Nội địa Miễn truy đòi
 • Thanh toán quốc tế liên kết với các định chế tài chính khác
 • Tài trợ trả ngay thư tín dụng trả chậm
 • Tài trợ thanh toán bồi hoàn

Các thông tin liên quan đến các sản phẩm / dịch vụ Ngân hàng

I-FORM
(as of April 17, 2023)
Documents with this mark are adjusted for Adobe Reader.