[ Main contents start here ]

Hanoi

Hanoi Branch

Address 6th & 7th Floor, Pacific Place, 83B Ly Thuong Kiet Street, Hoan Kiem District, Hanoi, Socialist Republic of Vietnam Hanoi Branch
Telephone +84-24-3946-0600
Fax +84-24-3946-0633
Overview

Vietnam has risen to become one of the region's greatest economic success stories, with its coastline, highlands, jungle and abundance of natural resources helping to bolster its rapid industrial development. Central to this success has been the country's ability to leverage all of its advantages on the ongoing economic liberalization, and government initiatives to restructure number of state-owned enterprises to attract billions of dollars of foreign investment.

Hanoi, the capital of Vietnam and the country's second-largest city, is both a major metropolitan area and the country's political center.

Our first branch in Vietnam opened in Saigon (Ho Chi Minh City) in 1920. Hanoi Representative Office, which was opened in 1994, was converted into a branch in 1998 followed by its fully independent status in 2014. As of December 2017, Hanoi branch is home to more than 130 staffs

Services
 • FUNDING FACILITIES in the U.S. Dollar, Vietnamese Dong, and Japanese Yen.
  (For funding in other major currencies, please contact the Bank for further details.)
 • OPERATING ACCOUNTS in the U.S. Dollar, Vietnamese Dong, and all major currencies
  (Including Ordinary Accounts, Direct / Indirect Investment Capital Accounts, Escrow Accounts, …)
 • TREASURY SERVICES covering foreign exchange, money market, and interest rate derivative transactions (including swap and option)
 • COMPREHENSIVE TRANSACTION BANKING SOLUTIONS
  • Payment and Cash Management Service:
   • Payment Solution: ComSuite GCMS Plus (Internet Banking), Global Payment Hub, E-Tax Payment, Group Confidential Payment, etc
   • Cash Management Service: Collection Service, Reconciliation Service, Virtual account Email Notification Service, etc
  • Trade and Supply Chain Finance (for domestic and cross-border transactions)
   • Documentary Trade: Import, Export, Bank Guarantee, …
   • Supply Chain Finance: Account Receivable Purchase Scheme, Payable Finance, …
   • UPAS L/C Refinancing, Reimbursement Financing
   • TSU / TSU with BPO
General information for our customers

new windowHoliday noticenew window(501KB)

new windowNotice cut off time for banking transactionsnew window(473KB)

new windowAppendix II. Transaction Referencenew window(52KB)

new windowAppendix III. Domestic Remittancenew window(802KB)

new windowAppendix IV. Foreign Remittancenew window(1100KB)

Terms and Conditions

new windowGeneral Terms and Conditions Applicable to Bank Accountsnew window(276KB)

new windowTerms and Conditions Applicable to Remittance Applicationsnew window(147KB)

new windowGeneral Terms and Conditions Applicable to Fixed Deposit (Jul 2019)new window(365KB)

new windowGeneral Terms and Conditions Applicable to GNSnew window(495KB)

new windowGeneral Terms and Conditions Applicable to Facsimile Instructionnew window(466KB)

new windowGeneral Terms and Conditions on Collection of Documentary Bills under LC and (or) without LCnew window(176KB)

Bank tariffs

new windowBank tariffs - Account Services and Remittance - 2019new window(267KB)

Account forms

new windowVietnam Account Documentation Checklistnew window(110KB)

new windowA-1. Request to Open Accountnew window(350KB)

new windowA-2. Advice of Changenew window(1306KB)

new windowB. Signature Registrationnew window(1189KB)

new windowB-1. Temporary Signaturenew window(346KB)

new windowC. Signature Deletion Advicenew window(288KB)

new windowCertificate of Addressnew window(497KB)

new windowComprehensive Letter of Indemnity (supporting docs as true copy)new window(291KB)

new windowComfirmation Letter of Board of Director / Board of Management or Member of Councilnew window(160KB)

new windowLetter of Indemity for Foreign Contractor related to Deposit Interestnew window(541KB)

new windowLetter of Indemity to delay CA ot PIC of Accounting Registrationnew window(367KB)

new windowD. Request for termination of Bank accountnew window(391KB)

Statements and Advices

new windowApplication for Certificate of Deposit Balancenew window(162KB)

new windowRegistration of Receiving Bank's documents at Bank's Counter (HNI)(**)new window(107KB)

new windowGNS Application Formnew window(117KB)

Authorization

new windowAuthorization (general) - Hanoi Branchnew window(733KB)

new windowAuthorization for Cash Receiptnew window(262KB)

Fascimile Instruction

new windowApplication for Facsimile Transactionsnew window(386KB)

Inward Remittance

new windowCommitment Letter for credit incominng despite difference in name or account nonew window(231KB)

new windowCommitment Letter for Pending of Supporting Docsnew window(406KB)

new windowCommitment Letter for Purpose of Offshore Short-term Loannew window(95KB)

new windowSide Letter - Capital Contributionnew window(128KB)

new windowApplicaton for cancellation of incoming fundsnew window(267KB)

Amendment/ Cancellation of Outward Remittance

new windowApplication for Amendment of Remittancenew window(402KB)

new windowApplication for Cancellation of Remittancenew window(281KB)

Cash withdrawal in Foreign Currency

new windowRequest for Cash Withdrawal for Oversea Business Trip Expenses To Foreigner (Reimbursement)new window(245KB)

new windowRequest for Cash Withdrawal For Overseas Business Trip Expensesnew window(166KB)

Salary Payment in Foreign Currency

new windowCertificate of Salary, Bonus, Allowancenew window(102KB)

Fixed Terms Deposit

new windowFixed Deposit Application ( July 2019) new window(236KB)

new windowFixed Deposit Withdrawal applicationnew window(180KB)

Standing Payment Instruction

new windowAdvice of change of Standing Payment Instructionnew window(269KB)

new windowApplication for Standing Payment Instructionnew window(440KB)

new windowApplication for termination of Standing Payment Instructionnew window(197KB)

Import & Export Bank Forms

new windowApplication for Amendment to Irrevocable Documentary Creditnew window(584KB)

new windowApplication for Collection of Documentary Bills under LCnew window(665KB)

new windowApplication for Collection of Documentary Bills without LCnew window(712KB)

new windowApplication for Irrevocable Documentary Creditnew window(1083KB)

new windowApplication for Negotiation of Documentary Bills under LCnew window(686KB)

Chi nhánh Thành phố Hà Nội

Địa chỉ Tầng 6 và 7, Tòa nhà Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam Hanoi Branch
Điện Thoại +84-24-3946-0600
Số Fax +84-24-3946-0633
Tổng quan

Việt Nam đang dần trở thành một trong những nền kinh tế hàng đầu trong khu vực, với bờ biển, cao nguyên, rừng rậm và tài nguyên thiên nhiên phong phú là những lợi thế đã góp phần vào sự phát triển nhanh chóng của công nghiệp. Góp phần lớn cho thành công này là nhờ tận dụng tốt những thế mạnh của nền kinh tế tự do, cũng như những khởi xướng của Chính Phủ trong việc tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước nhằm thu hút hàng tỉ đô la vốn đầu tư nước ngoài.
Thủ đô Hà Nội, thành phố lớn thứ 2, đồng thời là trung tâm văn hóa và chính trị của cả nước.

Chi nhánh đầu tiên tại Việt Nam được được thành lập năm 1920 tại Sài Gòn (nay là thành phố Hồ Chí Minh). Văn phòng đại diện tại Hà Nội được thành lập năm 1994, sau đó hoạt động dưới hình thức chi nhánh từ năm 1998 và là một chi nhánh ngân hàng nước ngoài độc lập kể từ năm 2014. Tính đến tháng 12 năm 2017, chi nhánh Hà Nội có hơn 130 nhân viên.

Dịch vụ
 • CẤP TÍN DỤNG bằng tiền Đô la Mỹ, Đồng Việt Nam, và Yên Nhật
  (Đối với việc cấp tín dụng bằng các loại ngoại tệ chính khác, xin vui lòng liên hệ với Ngân hàng để biết thêm chi tiết )
 • MỞ TÀI KHOẢN bằng tiền Đô la Mỹ, Đồng Việt Nam, Yên Nhật và các loại ngoại tệ chính khác
  (Bao gồm Tài khoản Thanh toán, Tài khoản Vốn Đầu tư Trực tiếp / Gián tiếp, Tài khoản Ký Quỹ, Tài khoản Vay và Trả nợ Vay Nước ngoài và các loại tài khoản chuyên dùng hay tài khoản khác)
 • DỊCH VỤ KINH DOANH NGOẠI TỆ VÀ VỐN bao gồm mua bán ngoại tệ, các dịch vụ trên thị trường tiền tệ và các giao dịch phái sinh lãi suất (hoán đổi lãi suất một (1) đồng tiền, hoán đổi lãi suất hai (2) đồng tiền).
 • CÁC GIẢI PHÁP NGÂN HÀNG TOÀN DIỆN
  • Dịch vụ Thanh toán và Quản lý Dòng tiền
   • Giải pháp Thanh toán: ComSuite GCMS Plus (Ngân hàng điện tử), Cổng Thanh toán Toàn cầu, Thanh toán Thuế trực tuyến, Thanh toán Theo nhóm và Thanh toán Bảo mật, …
   • Dịch vụ Quản lý Dòng tiền:  Dịch vụ thu hộ (bao gồm cả Thu hộ Tiền mặt Lưu Động), Quản lý Các khoản Phải thu, Tài khoản Ảo, Dịch vụ Thông báo bằng thư điện tử (email), …
  • Thanh toán Thương mại và Tài trợ Chuỗi cung ứng (bao gồm giao dịch  nội địa và quốc tế)
   • Thanh toán  kèm chứng từ : Nhập khẩu, Xuất khẩu, Bảo lãnh Ngân hàng, …
   • Tài trợ chuỗi cung ứng: Mua lại các khoản phải thu, Tài trợ Nhà cung cấp, …
   • Chiếu khấu Thư tín dụng Nội địa Miễn truy đòi
   • Dịch vụ thanh toán TSU : TSU kèm / không kèm Nghĩa vụ Thanh toán của ngân hàng
  • Thanh toán quốc tế liên kết với các định chế tài chính khác
   • Tài trợ trả ngay thư tín dụng trả chậm
   • Tài trợ thanh toán bồi hoàn
Các thông tin  liên quan đến các sản phẩm / dịch vụ Ngân hàng

I-FORM

new windowApplication Form for Remittancenew window(237KB)

new windowI-FORM Frequently Asked Questionsnew window(587KB)

(as of Dec 10, 2019)

PAGETOP